Những phím tắt khi sử dụng Excel giúp bạn làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn

0
346
Phím tắt Hành động Enter Di chuyển xuống ô tiếp theo Tab Di chuyển sang ô bên phải ô đang chọn Home Di chuyển nhanh về ô đầu tiên trong hàng Backspace Xóa văn bản theo hướng về phía bên trái con trỏ chuột Delete Xóa văn bản theo hướng về phía bên phải con trỏ chuột Ctrl + Delete Xóa toàn bộ văn bản phía bên phải con trỏ chuột Esc Hủy dữ liệu vừa nhập trong ô Page Down Di chuyển nhanh tới ô đầu tiên trong 1 trang Page Up Di chuyển nhanh tới ô cuối cùng trong 1 trang F8 Bật/tắt mở rộng vùng chọn (tương tự Shift + các phím mũi tên) mà không cần nhấn Shift, chỉ cần nhấn các phím mũi tên để di chuyển vùng chọn. Alt + Enter Xuống dòng trong ô Shift + Space Chọn toàn bộ hàng tại vị trí con chuột Shift + 4 phím mũi tên ←↑→↓ Di chuyển vùng chọn theo hướng mũi tên bạn chọn Shift + Enter Hoàn thành ô đang nhập và di chuyển lên ô phía trên Ctrl + O Mở bảng tính Ctrl + W Đóng bảng tính Ctrl + S Lưu ngay Ctrl + Space  Chọn toàn bộ cột tại vị trí con chuột Ctrl + C  Sao chép văn bản được chọn Ctrl + X Cắt nội dụng được chọn (bôi đen)  Ctrl + V  Dán văn bản vừa được sao chép  Ctrl + F  Mở công cụ tìm kiếm và thay thế (Find and Replace) – mở sẵn tab Tìm kiếm (Find)  Ctrl + H  Mở công cụ tìm kiếm và thay thế (Find and Replace) – mở sẵn tab Thay thế (Replace)  Shift + F4 Lặp lại thao tác tìm kiếm trước đó  Ctrl + A (hoặc Ctrl + Shift + dấu cách (Space) Chọn (bôi đen) toàn bộ bảng tính  Ctrl + Z  Hoàn tác thay đổi (nhấn nhiều lần để hoàn tác nhiều lần) – ngược lại với Ctrl + Y  Ctrl + Y  Khôi phục lại hành động hoàn tác (nhấn nhiều lần để khôi phục nhiều lần) – ngược lại với Ctrl + Z Ctrl + D Sao chép nội dung của ô phía trên ô đang chọn  Ctrl + R Sao chép nội dung của ô phía bên trái ô đang chọn  Ctrl + “  Sao chép nội dung của ô phía trên ô đang chọn và ở trạng thái chỉnh sửa  Ctr + ‘   Sao chép công thức của ô phía trên ô đang chọn và ở trạng thái chỉnh sửa  Ctrl + – Hiển thị hộp thoại xóa cột, hàng, ô  Ctrl + Shift + + Hiển thị hộp thoại chèn cột, hàng ô  Ctrl + K Chèn liên kết (Hyperlink)  Ctrl + Shift + : Chèn thời gian hiện tại vào ô đang chọn  Ctrl + G (hoặc F5) Hiển thị hộp thoại Go To  Ctrl + 9 Ẩn hàng chứa ô đang chọn Ctrl + Shift + 9 Hiện hàng đang ẩn trong vùng chọn Ctrl + 0 Ẩn cột chứa ô đang chọn  Ctrl + Shift + 0 Hiện cột đang ẩn trong vùng chọn Ctrl + PageDown và Ctrl + PageUp Di chuyển qua lại giữa các Sheet